РСОСЗР Русе - Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва

 
РСОСЗР Русе - Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва

 
Рейтинг: 3.00
(1331)Новини / Регионални новини

22 Декември 11, 20:24 / Автор: pmrs
СОПД "Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва" осъден да върне депозит на фирма по прекратен договор за наем на бившия "Потсдам"
На 20.12.2011 Русенският районен съд публикува решението си РСОСЗР да заплати на бившия си наемател 6000 лв депозит. Решението ще бъде обжалвано от УС пред всички възможни инстанции, тъй като с подписването на споразумението за прекратяване на договора за наем в т.4 са уредени всички взаимоотношения с бившият наемател. Източник за Решението на съда е публикуването му в сайта РРС Русе

 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е
                                             № 2358
                                  гр. Русе , 20.12.2011 г.
 
                                          В ИМЕТО НА НАРОДА
 
 
Русенски районен съд IV граждански състав
в публично заседание на двадесет и осми ноември през две хиляди и единадесета година в състав :
                                                                       Председател : Виржиния Караджова
 
 
при секретаря В.Ж.  
в присъствието на прокурора …………………………….
като разгледа докладваното от съдията гражданско дело
7172 по описа за 2011 г. , за да се произнесе , взе предвид следното : 
Ищецът ” ТАНГО КОМЕРС ” ООД – Русе твърдят , че на 09.09.2008 г. между тях и ответното сдружение бил сключен договор , по силата на който на дружеството им бил отдаден под наем недвижим имот , находящ се в гр.Русе по ул...., подробно описан по исковата молба . За обезпечаване заплащането на консумативните разноски , свързани с ползването на вещта , в чл.7 т.6 от контракта било уговорено наемателя да внесе по банковата сметка на наемодателя депозит в размер на 6000 лв. Твърди се , че сумата е преведена на сдружението на 11.09.2008 г.

На 14.07.2010 г. между страните било подписано споразумение , с което действието на договора било прекратено по взаимно съгласие , считано от 10.07.2010 г. Съконтрахентите уредили имуществените си отношения по повод наемната цена и другите поети с договора задължения . Въпреки , че подписвайки споразумението ответникът приел , че между тях няма неуредени плащания , по отношение на които той да има претенции , внесеният по банковата му сметка депозит не бил възстановен на дружеството . Считат , че предвид гаранционната функция на последния , липсата на претенция за непогасени задължения по договора от страна на наемодателя , задържането на тази сума се явява неоснователно . На 29.04.2011 г. поканили сдружението да им върне депозита . Твърдят , че това не е направено до завеждане на делото . Искат ответника да бъде осъден да им заплати сумата от 6 000 лв. , представляваща внесен депозит в изпълнение на чл.7 т.6 от договора за наем от 09.09.2008 г. , прекратен по взаимно съгласие от 01.07.2010 г., ведно със законната лихва от завеждане на делото . Търсят се разноските за производството .

Ответникът СОПД ” РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ОФИЦЕРИТЕ И СРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА ” – Русе оспорват иска . Твърдят , че на 14.07.2010 г. между страните било подписано споразумение , че сключеният между тях договор за наем от 09.09.2008 г. се прекратява по взаимно съгласие . В т.4 било заявено , че съконтрахентите нямат претенции един към друг във връзка с действието , изпълнението, неизпълнението и прекратяването на облигационната връзка . Считат , че ищецът цели пререшаване на отношенията си с наемодателя . Твърдят , че с договора няма поет ангажимент внесеният депозит по чл.7 ал.6 да подлежи на връщане след прекратяване действието на договора . Иска се отхвърляне на претенцията и присъждане на разноски по делото. След преценка на събраните по делото доказателства , съдът приема за установено следното :

По делото не се спори , че на 09.09.2008 г. между страните бил сключен договор за наем , по силата на който на дружеството бил представен за ползване недвижим имот , находящ се в гр.Русе по ул...., като във връзка с чл.7 т.6 от контракта , на 11.09.2008 г. в полза на наемодателя бил преведен депозит от 6 000 лв. ( л.15 ) . Между съконтрахентите няма различие по въпроса , че сумата е била предназначена да гарантира вземания на сдружението , ако наемателят не изпълни договорните си задължения във връзка с ползването на имота .

По делото не се спори , че на 14.07.2010 г. между страните е подписано споразумение , с което действието на договора било прекратено по взаимно съгласие , считано от 10.07.2010 г. , като в т.4 съконтрахентите се съгласили , че са уредили имуществените си отношения по повод наемната цена и другите поети с договора задължения и нямат претенции помежду си във връзка с действието , изпълнението , неизпълнението и прекратяването на облигационната връзка . В т.2 наемодателят е декларирал , че няма да търси следващите му се суми за наем за периода м.март – м.май 2010 г. , предвидените вземания в чл.21 ал.4 от контракта за мероприятия на сдружението , за местен данък и такса смет за 2010 г. , за представяне на застрахователна полица и строителни книжа-проекти . В т.3 наемателят се освободил от заплащане на определената по чл.7 наемна цена , считано от 01.03.2010 г. По делото няма спор , че след прекратяване на наемния договор внесеният депозит не е върнат на дружеството .

Разпитаните по делото свидетели Цв.Ц. , съдействал на ищцовото дружество при изготвяне на процесното споразумение , и К.К. , счетоводител на сдружението , установяват , че при проведените между представителите на страните срещи по повод прекратяването на договора , не бил дискутиран въпроса за внесения депозит от ” ТАНГО КОМЕРС ” ООД , нито била постигната уговорка той да покрие някакви задължения на наемателя . Вторият свидетел пояснява , че сдружението решило да не търси дължимите от насрещната страна суми , тъй като дружеството нямало вина за неизпълнението на контракта . По тази причина договорът бил прекратен по взаимно съгласие .

При тази фактическа обстановка , съдът прави следните правни изводи :

По делото безспорно се установява , че на 09.09.2008 г. между страните бил сключен договор за наем на недвижим имот, преустановил действието си на 10.07.2010 г. по взаимно съгласие на съконтрахентите , материализирано в споразумение от 14.07.2010 г. , като след прекратяване на контракта наемодателят задържал внесения от ищеца на 11.09.2008 г. депозит в размер на 6 000 лв.

Спорен е въпросът дали след преустановяване действието на облигационната връзка тази сума следва да се върне на наемателя или сдружението има основание да я задържи .

Основният довод на ответника , визиран в отговора на исковата молба е , че всички взаимоотношения на страните по повод прекратяването на процесния договор са били уредени със споразумението от 14.07.2010 г. , като нито в него , нито по първоначалното съглашение е имало уговорка депозитът от 6 000 лв. да бъде върнат на наемателя . Страните нямат спор за естеството на предадената на сдружението сума . Същата била депозирана , за да гарантира наемодателя при евентуално неизпълнение на договорните задължения от дружеството . При това положение , неоснователен се явява доводът на ответника , че сумата не подлежи на възстановяване само защото това не е било предвидено в договора за наем . След прекратяване на последния , няма основание за задържането й от наемодателя , ако са уредени паричните им взаимоотношения с дружеството .

В съдебно заседание на 19.10.2011 г. пълномощникът на ответната страна е изложил твърдения , че процесната сума била задържана , поради неплатени наемни вноски за периода м.януари – м.март 2010 г. Съдът намира , че този довод е наведен след изтичане на срока по чл.131 от ГПК . Дори обаче да се приеме , че възражението е изложено своевременно , то твърдението не кореспондира със събраните в производството доказателства . С подписване на споразумението от 14.07.2010 г. страните са се съгласили действието на договора да бъде прекратено по взаимно съгласие и са приели , че са уредили имуществените си отношения по повод наемната цена и другите поети с контракта задължения , като нямат претенции помежду си . При това положение няма как да се приеме , че сумата от 6000 лв. служи за погасяване на следващия се наем за времето м.януари – м.март 2010 г. Св.К.К. установява , че ищецът не е бил виновен за договорното неизпълнение . Именно и поради това контрактът бил развален по взаимно съгласие . Неоснователни са доводите на ответника , че дружеството иска да пререши клаузите на споразумението от 14.07.2010 г. От разпита на свидетелите става ясно , че при проведените преговори процесният депозит изобщо не е бил предмет на обсъждане между представителите на страните . При тези данни, съдът намира , че с прекратяване на договора за наем е отпаднало основанието наемодателят да държи сумата от 6 000 лева . Същата трябва да се върне на ищеца . Сумата се дължи със законната лихва от завеждане на делото . На основание чл.78 ал.1 от ГПК в тежест на ответника са разноските за производството .

По изложените съображения, Районният съд в Русе осъжда СОПД ” РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА ” – Русе да заплати на ” ТАНГО КОМЕРС” ООД сумата от 6 000 лв. , представляваща внесен депозит по прекратен Договор за наем на недвижим имот от 09.09.2008 г. , ведно със законната лихва , считано от 29.06.2011 г. , както и 742,50 лв. – разноски по делото. 


Решението подлежи на въззивно обжалване пред Русенски окръжен съд в 2-седмичен срок от връчването му на страните .
 
 
 
 
 
 
                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ : /п/

0.1386